package Lingua::StopWords::HU;

use strict;
use warnings;

use utf8;

use Encode qw(encode);

use Exporter;
our @ISA = qw(Exporter);

our %EXPORT_TAGS = ( 'all' => [ qw( getStopWords ) ] );
our @EXPORT_OK  = ( @{ $EXPORT_TAGS{'all'} } );
our $VERSION   = 0.12;

sub getStopWords {
  if ( @_ and $_[0] eq 'UTF-8' ) {
    my %stoplist = map { ( $_, 1 ) } _stopwords();
    return \%stoplist;
  }
  else {
    my %stoplist = map { ( encode("iso-8859-2", $_), 1 ) } _stopwords();
    return \%stoplist;
  }
}

sub _stopwords {
  return qw(
      a ahogy ahol aki akik akkor alatt által általában amely amelyek
      amelyekben amelyeket amelyet amelynek ami amit amolyan amíg
      amikor át abban ahhoz annak arra arról az azok azon azt azzal
      azért aztán azután azonban bár be belül benne cikk cikkek
      cikkeket csak de e eddig egész egy egyes egyetlen egyéb egyik
      egyre ekkor el elég ellen elő először előtt első én éppen ebben
      ehhez emilyen ennek erre ez ezt ezek ezen ezzel ezért és fel
      felé hanem hiszen hogy hogyan igen így illetve ill. ill ilyen
      ilyenkor ison ismét itt jó jól jobban kell kellett keresztül
      keressünk ki kívül között közül legalább lehet lehetett legyen
      lenne lenni lesz lett maga magát majd majd már más másik meg
      még mellett mert mely melyek mi mit míg miért milyen mikor
      minden mindent mindenki mindig mint mintha mivel most nagy
      nagyobb nagyon ne néha nekem neki nem néhány nélkül nincs olyan
      ott össze ő ők őket pedig persze rá s saját sem semmi sok sokat
      sokkal számára szemben szerint szinte talán tehát teljes tovább
      továbbá több úgy ugyanis új újabb újra után utána utolsó vagy
      vagyis valaki valami valamint való vagyok van vannak volt
      voltam voltak voltunk vissza vele viszont volna
  );
}

1;