package Lingua::StopWords::FI;

use strict;
use warnings;

use utf8;

use Encode qw(encode);

use Exporter;
our @ISA = qw(Exporter);

our %EXPORT_TAGS = ( 'all' => [ qw( getStopWords ) ] );
our @EXPORT_OK  = ( @{ $EXPORT_TAGS{'all'} } );
our $VERSION   = 0.12;

sub getStopWords {
  if ( @_ and $_[0] eq 'UTF-8' ) {
    my %stoplist = map { ( $_, 1 ) } _stopwords();
    return \%stoplist;
  }
  else {
    my %stoplist = map { ( encode("iso-8859-1", $_), 1 ) } _stopwords();
    return \%stoplist;
  }
}

sub _stopwords {
  return qw(
      olla olen olet on olemme olette ovat ole oli olisi olisit
      olisin olisimme olisitte olisivat olit olin olimme olitte
      olivat ollut olleet en et ei emme ette eivät minä minun minut
      minua minussa minusta minuun minulla minulta minulle sinä sinun
      sinut sinua sinussa sinusta sinuun sinulla sinulta sinulle hän
      hänen hänet häntä hänessä hänestä häneen hänellä häneltä
      hänelle me meidän meidät meitä meissä meistä meihin meillä
      meiltä meille te teidän teidät teitä teissä teistä teihin
      teillä teiltä teille he heidän heidät heitä heissä heistä
      heihin heillä heiltä heille tämä tämän tätä tässä tästä tähän
      tallä tältä tälle tänä täksi tuo tuon tuotä tuossa tuosta
      tuohon tuolla tuolta tuolle tuona tuoksi se sen sitä siinä
      siitä siihen sillä siltä sille sinä siksi nämä näiden näitä
      näissä näistä näihin näillä näiltä näille näinä näiksi nuo
      noiden noita noissa noista noihin noilla noilta noille noina
      noiksi ne niiden niitä niissä niistä niihin niillä niiltä
      niille niinä niiksi kuka kenen kenet ketä kenessä kenestä
      keneen kenellä keneltä kenelle kenenä keneksi ketkä keiden
      ketkä keitä keissä keistä keihin keillä keiltä keille keinä
      keiksi mikä minkä minkä mitä missä mistä mihin millä miltä
      mille minä miksi mitkä joka jonka jota jossa josta johon jolla
      jolta jolle jona joksi jotka joiden joita joissa joista joihin
      joilla joilta joille joina joiksi että ja jos koska kuin mutta
      niin sekä sillä tai vaan vai vaikka kanssa mukaan noin poikki
      yli kun niin nyt itse
  );
}

1;