Name Documentation Size Last Modified
Sense.pm Wikibase::Datatype::Sense 5.04K 14 Aug 2022 00:32:07 UTC
MediainfoSnak.pm Wikibase::Datatype::MediainfoSnak 3.98K 14 Aug 2022 00:33:21 UTC
Sitelink.pm Wikibase::Datatype::Sitelink 3.05K 14 Aug 2022 00:31:53 UTC
Lexeme.pm Wikibase::Datatype::Lexeme 12.55K 14 Aug 2022 00:32:44 UTC
Property.pm Wikibase::Datatype::Property 11.62K 14 Aug 2022 00:32:32 UTC
Utils.pm Wikibase::Datatype::Utils 4.8K 14 Aug 2022 00:34:54 UTC
Statement.pm Wikibase::Datatype::Statement 7.72K 14 Aug 2022 00:31:33 UTC
Value.pm Wikibase::Datatype::Value 2.47K 14 Aug 2022 00:31:00 UTC
Mediainfo.pm Wikibase::Datatype::Mediainfo 11.88K 14 Aug 2022 00:33:13 UTC
Value 14 Aug 2022 20:06:28 UTC
Snak.pm Wikibase::Datatype::Snak 6.07K 14 Aug 2022 00:31:20 UTC
Form.pm Wikibase::Datatype::Form 5.05K 14 Aug 2022 00:33:01 UTC
MediainfoStatement.pm Wikibase::Datatype::MediainfoStatement 6.34K 14 Aug 2022 00:33:32 UTC
Reference.pm Wikibase::Datatype::Reference 2.55K 14 Aug 2022 00:32:18 UTC
Item.pm Wikibase::Datatype::Item 16.38K 14 Aug 2022 00:32:52 UTC