name    = Email-Folder
author  = Simon Wistow <simon@thegestalt.org>
author  = Richard Clamp <richardc@unixbeard.net>
author  = Pali <pali@cpan.org>
license = Perl_5
copyright_holder = Simon Wistow
copyright_year   = 2006

[@RJBS]