name    = Acme-SaBalTongMun
author  = Keedi Kim - κΉ€λ„ν˜• <keedi at cpan.org>
license = Perl_5
copyright_holder = Keedi Kim

[@Filter]
bundle = @Classic
remove = PodVersion

[AutoVersion]
[MetaJSON]
[NextRelease]
[PodWeaver]
[AutoPrereq]
[UploadToCPAN]