MYSQL_HOST=localhost
MYSQL_DBNAME=mysql_querymulti
MYSQL_USER=root