Modules

Helper for LDAP models
LDAP model class for Catalyst
Convenience methods for Net::LDAP
Convenience methods for Net::LDAP::Entry
Convenience methods for Net::LDAP::Search