^_build
^Build$
^blib
~$
^\.bak$
^MANIFEST\.SKIP$
CVS