NAME

 plenigo::Ex - Exception thrown if something went wrong.

SYNOPSIS

 use plenigo::Ex;

 # Throw an exception

 plenigo::Ex->throw({ code => 100, message => 'Description of the error code.' });

DESCRIPTION

 plenigo::Ex represents an exception.