Module Permissions for Furl

Authorized Releasers (4)
KAZEBURO
SYOHEX
TOKUHIROM
XAICRON
Module (7) Owner (1) Co-Maintainers (3)
Furl TOKUHIROM KAZEBURO SYOHEX XAICRON
Furl::ConnectionCache TOKUHIROM KAZEBURO SYOHEX XAICRON
Furl::HTTP TOKUHIROM KAZEBURO SYOHEX XAICRON
Furl::Headers TOKUHIROM KAZEBURO SYOHEX XAICRON
Furl::Request TOKUHIROM KAZEBURO SYOHEX XAICRON
Furl::Response TOKUHIROM KAZEBURO SYOHEX XAICRON
Furl::ZlibStream TOKUHIROM KAZEBURO SYOHEX XAICRON