Modules

temporarily wraps output to stdout as the UTF-8 binmode.