Documentation

  • synrtf - generate colorized RTF using Vim's syntax highlighting

Modules

  • RTF::VimColor - generate colorized RTF using Vim's syntax highlighting