Name Documentation Size Last Modified
UKIRTBS.pm Astro::Catalog::IO::UKIRTBS 3.54K 28 Apr 2020 21:32:12 UTC
TST.pm Astro::Catalog::IO::TST 17.14K 28 Apr 2020 21:32:12 UTC
STL.pm Astro::Catalog::IO::STL 7.2K 28 Apr 2020 21:32:12 UTC
SExtractor.pm Astro::Catalog::IO::SExtractor 28.27K 28 Apr 2020 21:32:12 UTC
Cluster.pm Astro::Catalog::IO::Cluster 12.04K 28 Apr 2020 21:32:12 UTC
ASSM.pm Astro::Catalog::IO::ASSM 5.26K 28 Apr 2020 21:32:12 UTC
LCOGTFITSTable.pm Astro::Catalog::IO::LCOGTFITSTable 30.2K 28 Apr 2020 21:32:12 UTC
JCMT.pm Astro::Catalog::IO::JCMT 19.28K 28 Apr 2020 21:32:12 UTC
GaiaPick.pm Astro::Catalog::IO::GaiaPick 4.63K 28 Apr 2020 21:32:12 UTC
Binary.pm Astro::Catalog::IO::Binary 4.99K 28 Apr 2020 21:32:12 UTC
Astrom.pm Astro::Catalog::IO::Astrom 3.85K 28 Apr 2020 21:32:12 UTC
ASCII.pm Astro::Catalog::IO::ASCII 3.91K 28 Apr 2020 21:32:12 UTC
XY.pm Astro::Catalog::IO::XY 3.24K 28 Apr 2020 21:32:12 UTC
VOTable.pm Astro::Catalog::IO::VOTable 16.63K 28 Apr 2020 21:32:12 UTC
Simple.pm Astro::Catalog::IO::Simple 8.12K 28 Apr 2020 21:32:12 UTC
RITMatch.pm Astro::Catalog::IO::RITMatch 6.44K 28 Apr 2020 21:32:12 UTC
Northstar.pm Astro::Catalog::IO::Northstar 4.42K 28 Apr 2020 21:32:12 UTC
FITSTable.pm Astro::Catalog::IO::FITSTable 25.84K 28 Apr 2020 21:32:12 UTC
FINDOFF.pm Astro::Catalog::IO::FINDOFF 4.26K 28 Apr 2020 21:32:12 UTC