NAME

tmux-server-backend - TODO

SYNOPSIS

tmux-server-backend [options]

    --help
    --name <socket name>

DESCRIPTION

TODO