NAME

SVK::Command::Sync - Synchronize a mirrored depotpath

SYNOPSIS

 sync DEPOTPATH
 sync --all [DEPOTNAME|DEPOTPATH...]

OPTIONS

 -a [--all]       : synchronize all mirrored paths under
             the DEPOTNAME/DEPOTPATH(s) provided
 -s [--skipto] REV   : start synchronization at revision REV
 -t [--torev] REV    : stop synchronization at revision REV