Author Module Permissions for ALEXBIO

Module (164) Owner (5) Co-Maintainers (3)
Acme::Compress ALEXBIO
Acme::Minify ALEXBIO
Algorithm::URL::Shorten ALEXBIO
App::Google::Docs SKAUFMAN ALEXBIO
App::Google::Docs::Command SKAUFMAN ALEXBIO
App::Google::Docs::Command::download SKAUFMAN ALEXBIO
App::Google::Docs::Command::list SKAUFMAN ALEXBIO
App::Google::Docs::Command::trash SKAUFMAN ALEXBIO
App::Google::Docs::Command::upload SKAUFMAN ALEXBIO
App::TwitShell ALEXBIO
App::TwitShell::Resources ALEXBIO
App::TwitShell::Resources::Get ALEXBIO
App::TwitShell::Resources::Send ALEXBIO
App::TwitShell::Resources::Shorten ALEXBIO
App::duino ALEXBIO
App::duino::Command ALEXBIO
App::duino::Command::build ALEXBIO
App::duino::Command::clean ALEXBIO
App::duino::Command::com ALEXBIO
App::duino::Command::models ALEXBIO
App::duino::Command::upload ALEXBIO
App::etcvs ALEXBIO
App::etcvs::Command::import ALEXBIO
App::etcvs::Command::init ALEXBIO
App::etcvs::Command::restore ALEXBIO
App::gist ALEXBIO
App::gist::Auth ALEXBIO
Audio::Tagger ALEXBIO
Audio::Tagger::Any ALEXBIO
Audio::Tagger::File ALEXBIO
Audio::Tagger::FileRef ALEXBIO
Audio::Tagger::Flac ALEXBIO
Audio::Tagger::MP3 ALEXBIO
Audio::Tagger::Ogg ALEXBIO
Clang KANASHIRO ALEXBIO
Clang::Cursor KANASHIRO ALEXBIO
Clang::CursorKind KANASHIRO ALEXBIO
Clang::Diagnostic KANASHIRO ALEXBIO
Clang::Index KANASHIRO ALEXBIO
Clang::Index::Cursor KANASHIRO ALEXBIO
Clang::Index::CursorKind KANASHIRO ALEXBIO
Clang::Index::TUnit KANASHIRO ALEXBIO
Clang::TUnit KANASHIRO ALEXBIO
Clang::Type KANASHIRO ALEXBIO
Clang::TypeKind KANASHIRO ALEXBIO
Class::Load::Tiny ALEXBIO
CompileTest ALEXBIO
Dist::Zilla::App::Command::gh ALEXBIO DROLSKY ETHER
Dist::Zilla::MintingProfile::Author::ALEXBIO ALEXBIO
Dist::Zilla::Plugin::Clean ALEXBIO
Dist::Zilla::Plugin::GitHub ALEXBIO DROLSKY ETHER
Dist::Zilla::Plugin::GitHub::Create ALEXBIO DROLSKY ETHER
Dist::Zilla::Plugin::GitHub::Meta ALEXBIO DROLSKY ETHER
Dist::Zilla::Plugin::GitHub::Update ALEXBIO DROLSKY ETHER
Dist::Zilla::Plugin::GithubCreate ALEXBIO
Dist::Zilla::Plugin::GithubUpdate ALEXBIO
Dist::Zilla::Plugin::Test::CheckManifest ALEXBIO
Dist::Zilla::PluginBundle::Author::ALEXBIO ALEXBIO
Dist::Zilla::PluginBundle::GitHub ALEXBIO DROLSKY ETHER
FFI::Raw ALEXBIO
FFI::Raw::Callback ALEXBIO
FFI::Raw::MemPtr ALEXBIO
FFI::Raw::Ptr ALEXBIO
Git::Raw JACQUESG ALEXBIO
Git::Raw::AnnotatedCommit JACQUESG ALEXBIO
Git::Raw::Blame JACQUESG ALEXBIO
Git::Raw::Blame::Hunk JACQUESG ALEXBIO
Git::Raw::Blob JACQUESG ALEXBIO
Git::Raw::Branch JACQUESG ALEXBIO
Git::Raw::Cert JACQUESG ALEXBIO
Git::Raw::Cert::HostKey JACQUESG ALEXBIO
Git::Raw::Cert::X509 JACQUESG ALEXBIO
Git::Raw::Commit JACQUESG ALEXBIO
Git::Raw::Config JACQUESG ALEXBIO
Git::Raw::Cred JACQUESG ALEXBIO
Git::Raw::Diff JACQUESG ALEXBIO
Git::Raw::Diff::Delta JACQUESG ALEXBIO
Git::Raw::Diff::File JACQUESG ALEXBIO
Git::Raw::Diff::Hunk JACQUESG ALEXBIO
Git::Raw::Diff::Stats JACQUESG ALEXBIO
Git::Raw::Error JACQUESG ALEXBIO
Git::Raw::Error::Category JACQUESG ALEXBIO
Git::Raw::Filter JACQUESG ALEXBIO
Git::Raw::Filter::List JACQUESG ALEXBIO
Git::Raw::Filter::Source JACQUESG ALEXBIO
Git::Raw::Graph JACQUESG ALEXBIO
Git::Raw::Index JACQUESG ALEXBIO
Git::Raw::Index::Conflict JACQUESG ALEXBIO
Git::Raw::Index::Entry JACQUESG ALEXBIO
Git::Raw::Indexer JACQUESG ALEXBIO
Git::Raw::Mempack JACQUESG ALEXBIO
Git::Raw::Merge::File::Result JACQUESG ALEXBIO
Git::Raw::Note JACQUESG ALEXBIO
Git::Raw::Object JACQUESG ALEXBIO
Git::Raw::Odb JACQUESG ALEXBIO
Git::Raw::Odb::Backend JACQUESG ALEXBIO
Git::Raw::Odb::Backend::Loose JACQUESG ALEXBIO
Git::Raw::Odb::Backend::OnePack JACQUESG ALEXBIO
Git::Raw::Odb::Backend::Pack JACQUESG ALEXBIO
Git::Raw::Odb::Object JACQUESG ALEXBIO
Git::Raw::Packbuilder JACQUESG ALEXBIO
Git::Raw::Patch JACQUESG ALEXBIO
Git::Raw::PathSpec JACQUESG ALEXBIO
Git::Raw::PathSpec::MatchList JACQUESG ALEXBIO
Git::Raw::Push JACQUESG ALEXBIO
Git::Raw::Rebase JACQUESG ALEXBIO
Git::Raw::Rebase::Operation JACQUESG ALEXBIO
Git::Raw::RefSpec JACQUESG ALEXBIO
Git::Raw::Reference JACQUESG ALEXBIO
Git::Raw::Reflog JACQUESG ALEXBIO
Git::Raw::Reflog::Entry JACQUESG ALEXBIO
Git::Raw::Remote JACQUESG ALEXBIO
Git::Raw::Repository JACQUESG ALEXBIO
Git::Raw::Signature JACQUESG ALEXBIO
Git::Raw::Stash JACQUESG ALEXBIO
Git::Raw::Stash::Progress JACQUESG ALEXBIO
Git::Raw::Submodule JACQUESG ALEXBIO
Git::Raw::Tag JACQUESG ALEXBIO
Git::Raw::TransferProgress JACQUESG ALEXBIO
Git::Raw::Tree JACQUESG ALEXBIO
Git::Raw::Tree::Builder JACQUESG ALEXBIO
Git::Raw::Tree::Entry JACQUESG ALEXBIO
Git::Raw::TreeBuilder JACQUESG ALEXBIO
Git::Raw::TreeEntry JACQUESG ALEXBIO
Git::Raw::Walker JACQUESG ALEXBIO
Git::Raw::Worktree JACQUESG ALEXBIO
Gnome2::Backgrounds ALEXBIO
LLVM ALEXBIO
LLVM::Builder ALEXBIO
LLVM::Const ALEXBIO
LLVM::Context ALEXBIO
LLVM::ExecutionEngine ALEXBIO
LLVM::GenericValue ALEXBIO
LLVM::Module ALEXBIO
LLVM::PassManager ALEXBIO
LLVM::Target ALEXBIO
LLVM::TargetMachine ALEXBIO
LLVM::Transform ALEXBIO
LLVM::Transform::IPO ALEXBIO
LLVM::Type ALEXBIO
LLVM::Value ALEXBIO
Module::CheckDeps ALEXBIO
String::CityHash ALEXBIO
Task::BeLike::ALEXBIO ALEXBIO
Text::Todo::Simple ALEXBIO
Text::Todo::Simple::Command ALEXBIO
Text::Todo::Simple::Command::add ALEXBIO
Text::Todo::Simple::Command::do ALEXBIO
Text::Todo::Simple::Command::edit ALEXBIO
Text::Todo::Simple::Command::list ALEXBIO
Text::Todo::Simple::Command::move ALEXBIO
Text::Todo::Simple::Command::remove ALEXBIO
WWW::GitHub::Gist ALEXBIO
WWW::GitHub::Gist::v2 ALEXBIO
WWW::GitHub::Gist::v3 ALEXBIO
WWW::Google::Auth::ClientLogin ALEXBIO
WWW::Vimeo::Simple ROLIVEIRA ALEXBIO
WWW::Vimeo::Simple::Activity ROLIVEIRA ALEXBIO
WWW::Vimeo::Simple::Album ROLIVEIRA ALEXBIO
WWW::Vimeo::Simple::Channel ROLIVEIRA ALEXBIO
WWW::Vimeo::Simple::Group ROLIVEIRA ALEXBIO
WWW::Vimeo::Simple::User ROLIVEIRA ALEXBIO
WWW::Vimeo::Simple::User::Activity ROLIVEIRA ALEXBIO
WWW::Vimeo::Simple::Video ROLIVEIRA ALEXBIO